Đầu tiên bạn vào website này nhập domain bạn vào và quét để tạo sitemap nhé

https://www.xml-sitemaps.com

Sau khi tạo xong thì download file sitemap.xml về nhé.

Rồi bạn upload file sitemap.xml lên host, trong folder chứa source web nhé. 

Sau đó bạn vào google search console nhé : https://www.google.com/webmasters/tools/home?hl=vi

Bạn add website của ban vô google search constole, và nhấn continue.

Bước cuối cùng là mình add site-map bằng cách add đường dẫn tới site map

ví dụ : như domain của mình là https://vndevops.com thì đường dẫn tới sitemap là https://vndevops.com/sitemap.xml

---Chúc các bạn thành công---

---Viết bởi VNDevOps.COM