Minh đã đọc rất nhiều bài viết và có rất nhiều cuộc tranh luận là nên dùng var, let hay const. Có người thì nói const là bất biến (immutability), nhưng cũng có người nói nó không phải là bất biến (immutability) vì giá trị nó vẫn được gán lại mà. Cũng có người do performance của var let và const trên chrome thì họ thấy nếu dùng let và const  thì performance giảm hơn 21% so với var. Tất nhiên đó cũng là những quan điểm cá nhân. Và mình cũng không tranh luận.

Bài viết hôm nay chủ yếu của mình là hướng dẫn các bạn cách luôn luôn dùng const.

Subcategories