• Chúc Mừng Năm Mới

    Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua. Phúc lộc đưa nhau đến từng nhà. Vài lời cung chúc tân niên mới. Vạn sự an khang vạn sự lành.

  • Chúc Mừng Năm Mới

    Hoa đào nở, chim én về, mùa xuân lại đến. Chúc một năm mới: nghìn sự như ý, vạn sự như mơ, triệu sự bất ngờ, tỷ lần hạnh phúc.

  • Chúc Mừng Năm Mới

    Chúc mừng năm mới. Chúc 365 ngày hạnh phúc, 52 tuần như ý, 12 tháng an vui, 8.760 giờ thoải mái, 52.600 phút may mắn và một năm mới an khang thịnh vượng – phát tài phát lộc.

Bạn vào file /etc/hosts , thêm 1 cái domain như thế này nhé virtual.host

[1] Bạn tạo 1 file cấu hình virtual.host.conf trong folder  /etc/nginx/conf.d
Mình giải thích thêm phần này, nginx sẽ tự động quét tất cả các file có đuôi là conf trong folder này nhé  /etc/nginx/conf.d
Thường thì mình sẽ cấu hình mỗi website là 1 file và đặt trong đây  /etc/nginx/conf.d
[root@www ~]# vi /etc/nginx/conf.d/virtual.host.conf
# create new
server {
    listen       80;
    server_name  www.virtual.host;
 
    location / {
        root   /usr/share/nginx/virtual.host;
        index  index.html index.htm;
    }
}
 
[root@www ~]# mkdir /usr/share/nginx/virtual.host
[root@www ~]# systemctl restart nginx
[2] Tạo một page để test thử nhé
[root@www ~]# vi /usr/share/nginx/virtual.host/index.html
<html>
<body>
<div style="width: 100%; font-size: 40px; font-weight: bold; text-align: center;">
Nginx Virtual Host Test Page
</div>
</body>
</html>
 

Trao đổi link