[1] Cài đặt Nginx
[root@www ~]# yum install nginx

[2] Mở file cấu hình chính của nginx ra
[root@www ~]# vi /etc/nginx/nginx.conf
# line 38: thay đổi hostname,
server_name www.srv.world;

#Khỏi động Nginx
[root@www ~]# systemctl start nginx

#Gõ lệnh dưới để xem trạng thái nginx đã restart được hay chưa, nếu thấy status màu xanh bảo là nginx is running là ok nhé
[root@www ~]#systemctl status nginx

#Cho phép nginx khởi động cùng với centos, khi server được restrt
[root@www ~]# systemctl enable nginx

[3] Thêm http service vào trong firewall và restart firewall lại
[root@www ~]# firewall-cmd --add-service=http --permanent
success

[root@www ~]# firewall-cmd --reload
success

[4] Mở trình duyệt và truy cập vào http://srv.world để xem kết quả